Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Ako na to?

Ako na to?

Zamýšľate sa nad tým, ako sa konkrétne zapojiť do spolupráce a riešení v oblasti ochrany pôdy a manažmentu dažďových vôd? Existuje niekoľko praktických možnosti, ako sa môžete zapojiť do realizácie rôznych adaptačných a manažmentových opatrení v konkrétnom území, ktoré prinesú priamy úžitok Vám, ako obhospodarovateľom a užívateľom pôdy a konkrétnych parciel, prinesú úžitok spádovej obci, ale aj celej skupine obcí ktorá sa nachádza v danej časti povodia.

1. Mapuj

Môžete sa zapojiť do mapovania existujúcich adaptačných opatrení v teréne a mapovania udržateľných spôsobov obhospodarovania pôdy. Viac informácií je na tejto linke. Môžeme tak získať prehľad o tom aké opatrenia už sú zrealizované, môžeme zdieľať dobré príklady z praxe pre ostatných záujemcov, pre monitorovacie účely, pre odbornú prax.

2. Adaptuj

Môžete sa rovnako zapojiť do prípravy a realizácie konkrétnych adaptačných opatrení, všade tam kde je to potrebné, na pozemkoch kde je usporiadané vlastníctvo a užívacie vzťahy. Prakticky každé katastrálne územie na Slovensku potrebuje na zníženie erózneho ohrozenia pôdy, na zníženie rizík povodní a sucha realizovať množstvo adaptačných opatrení, na svahoch a údolniciach poľnohospodárskej pôdy, či nížinách, v lesoch, ale aj v zastavanom území. Potrebujeme ukázať dobré príklady ako realizovať správne tieto adaptačné opatrenia a tiež aký úžitok prinášajú. Viac informácií je na tejto linke.

3. Vytvor si účet v Uhlíkovej a vodnej banke

Budete sa môcť priamo zapojiť do certifikačného systému Uhlíková a vodná banka. V Uhlíkovej a vodnej banke si budete môcť otvoriť účet, ktorý Vám umožní zapojiť sa s Vašou parcelou, pozemkom do konkrétnych riešení a realizácie konkrétnych opatrení v rámci certifikačného systému. Certifikačný systém v roku 2023 štartuje svoju činnosť. Viac informácií je na tejto linke.

4. Analyzuj vplyv svojej parcely na zmeny klímy 

Využitie parcely, spôsob obrábania pôdy, spôsob využívania dažďových vôd, podiel vegetačného krytu pôdy a stav pôdy sú dôležité ukazovatele, ktoré vplývajú na okolie, na miestnu a regionálnu klímu, na spôsob obehu vody. Viac informácií je na tejto linke.

5. Absolvuj školenie sa tréning

Na získanie potrebných zručností aj informácií bude k dispozícii niekoľko druhov školení a tréningov. Viac informácií je na tejto linke.

6. Vyhľadaj vhodné opatrenia

Najlepší spôsob, ako sa prehľadne oboznámiť so známymi a dostupnými adaptačnými a manažmentovými opatreniami, či technologickými postupmi a technológiami je vyhľadať vhodné opatrenie v Katalógu opatrení, riešení a príkladov z praxe. Katalóg Vám poskytne aj informáciu o zrealizovaných príkladoch týchto opatrení v praxi. Viac informácií je na tejto linke.

7. Regeneruj

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje významnú časť poľnohospodárskej pôdy. Časť tejto pôdy nie je prenajatá, ale ak aj je prenajatá, tak sa nevyužíva na poľnohospodárske účely. Tieto plochy, ktoré majú pracovný názov „neúžitky“ sú v skutočnosti plochy, ktoré majú veľký hydrologický, klimatický a ekostabilizčný význam. Sú veľmi dôležité aj z hľadiska biodiverzity. SPF v spolupráci s MPRV SR vytvorili program pre systémové využitie týchto plôch na účely regeneratívneho poľnohospodárstva, na posilňovanie ekologickej stability krajiny, znižovanie eróznych procesov a zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny na týchto pozemkoch. Viac informácií je na tejto linke.

8. Vráť vodu do krajiny

Bežnou praxou od 5Otých rokov XX. Storočia bolo masívne odvodňovanie krajiny sieťou odvodňovacích kanálov. Súčasne s odvodením mokradí, záplavových území a poľnohospodárskej pôdy nížin bola vybudovaní sieť závlahových kanálov, na privádzanie vody do krajiny. Dnes potrebujeme vodu v krajine predovšetkým zadržať, preto potrebujeme sieť odvodňovacích kanálov systematický prehodnotiť a navrhnúť také opatrenia a zásahy, ktoré udržia vnútorné vody v krajine a podporia návrat vody do krajiny. Sieť týchto kanálov je v správe štátneho podniku Hydromeliorácie. Štátny podnik pripravil metodiku a postup, ako podporiť zadržanie vody v krajine. Viac informácií je na tejto linke.