Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Ako na to?
  3. Máte záujem o hodnotenie vplyvu Vášho pozemku / parcely na hydrológiu a zmeny klímy?

Máte záujem o hodnotenie vplyvu Vášho pozemku / parcely na hydrológiu a zmeny klímy?

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka poskytuje unikátny systém hodnotenia stavu a využívania parcely z hľadiska vplyvov na hydrológiu povodia, biodiverzitu krajiny a zmeny klímy. Systém hodnotenia umožňuje poskytnúť dynamické hodnotenie vplyvu a dopadov zmien využívania parcely, zmien kvality pôdy a štruktúry krajiny na tieto enviro-klimatické parametre. Systém hodnotenia vychádza z monitoringu a hodnotenia kľúčových ukazovateľov zdravia pôdy a klimatickej stability. Systém umožňuje aj hodnotenie celkových bilančných dopadov vybraného územia za zvolený časový úsek.

Každý m2, hektár pôdy, či parcela má svoj presný podiel na celkovej výmere pozemkov, povodia či kontinentov. Z tohto môžeme odvodiť podiel danej parcely, vplyv jej využívania na obeh vody, obeh uhlíka, transformáciu a distribúciu slnečnej energie v krajine. Moderné meracie zariadenia, diaľkový prieskum Zeme, komplexný prístup NEXUS k pôde nám umožňuje poskytnúť unikátne hodnotenie stavu a vplyvu parciel a pôdy na zmeny klímy.

V čase klimatickej zmeny, budovania energetickej efektívnosti budov a technológií sú už dobre známe systémy energetickej certifikácie budov, certifikácie udržateľnej výstavby, či systémy hodnotenia zelených budov. Tieto hodnotenia napomáhajú zistiť uhlíkovú stopu výstavby, či prevádzky budovy, ich celkovú udržateľnosť a efektivitu.

Širším konceptom hodnotenia je preto hodnotenie vplyvu parcely, resp. pozemku, ktorý pozostáva z viacerých parciel, na hydrológiu povodia, biodiverzitu krajiny a tiež zmeny klímy. Každá parcela resp. pozemok sú totiž charakterizované svojou výmerou, spôsobom využitia, obhospodarovania či zastavania čím vytvárajú reakciu na distribúciu dažďových vôd, slnečnej energie, a tiež vplývajú na biodiverzitu a pôdnu biológiu v danom úseku krajiny. Celková klimatická odozva a ekologická stabilita územia je výsledkom súhrnu stability, miery odolnosti a stavu jednotlivých parciel, resp. pozemkov daného územia.

V prípade záujmu o zabezpečenie hodnotenia kontaktujte nás na tejto linke. Ak sa zapojíte do Uhlíkovej a vodnej banky, tak v rámci certifikačného systému bude poskytnuté toto hodnotenie automaticky, nakoľko je integrálnou súčasťou systému certifikácie.  

Dobrými pôdohospodárskymi postupmi, dobrou starostlivosťou o štruktúry krajiny, udržateľným využívaním pôdy a  dažďových vôd v krajine i realizáciou vhodných adaptačných opatrení vieme  kľúčové ukazovatele zdravia pôdy a klimatickej stability zlepšovať, nielen v dlhodobom časovom horizonte, ale predovšetkým v strednodobom ako aj krátkodobom. Krátkodobý horizont je horizont jednej sezóny, max. kalendárneho roka v rámci ktorého sa zrealizujú v území adaptačné opatrenia a tiež keď sa zavedú v rámci sezóny nové agrotechnické postupy. Strednodobý horizont je horizont troch až piatich rokov kedy je možné naštartovať obnovu pôdnej biológie a výrazne zosilniť ekologickú stabilitu krajiny. V rámci tohto obdobia obhospodarovateľ  pôdy aj nadobudne a overí si nové potrebné zručnosti. Výsledky sa vrátia vo forme zvýšenia stability produkcie, lepšieho zdravia pôdy, vo forme zlepšenia vlahového režimu pôd, vo forme vyššej kvality produkcie, aj v rovine ekonomických nákladov a výnosov.  Produkcia z takto obhospodarovanej pôdy sa môže jednoducho zapojiť do udržateľných potravinových systémov, rovnako aj systémov uhlíkového a regeneratívneho poľnohospodárstva.