Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Ako na to?
  3. Zapojenie sa do certifikačného systému Uhlíková a vodná banka

Zapojenie sa do certifikačného systému Uhlíková a vodná banka

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka predstavuje systémový nástroj pre udržanie a obnovu ekosystémových služieb pôdy a krajiny, uhlíkové poľnohospodárstvo a zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny. Verejným záujmom je, aby každá parcela bola dobre udržiavaná, udržateľne obhospodarovaná tak, aby pôda bola zdravá a prinášala produkčné, ako aj ekosystémové úžitky súčasne. Certifikačný systém podporuje úsilie užívateľa pôdy, tak v rovine prípravy a realizácie adaptačných opatrení, následnej starostlivosti o tieto opatrenia a štruktúry krajiny, ako aj v rovine podpory manažmentových opatrení, ktoré zabezpečia udržateľné využívanie pôdy, ochranu a zveľaďovanie jej produkčného potenciálu. Certifikačný systém umožní každému užívateľovi pôdy založiť si účet v Uhlíkovej a vodnej banke. Vytvorenie účtu poskytne užívateľovi parcely jednorazovú, opakovanú, alebo mimoriadnu finančnú podporu – platbu za ekosystémovú službu (platba za realizáciu akcie alebo za dosiahnutý výsledok), za jeho záväzok uplatňovať dohodnuté postupy a opatrenia na pozemkoch. K podporovaným opatreniami patria:

Certifikačný systém poskytne niekoľko úrovní hodnotenia stavu a zmien zdravia pôdy, celej parcely, resp. hodnoteného pozemku: vstupné hodnotenie stavu parcely a pôdy, priebežné hodnotenie, ktoré potvrdí realizáciu dohodnutých adaptačných a manažmentových opatrení, dosiahnuté výsledky v rovine zlepšenia zdravia pôdy a celkového stavu parcely.

Zapojenie parcely do certifikačného systému je značkou garantovaného dodržiavania dohodnutých udržateľných postupov, čím sa môže preukázať tak poľnohospodár, ako aj potravinár pri dokladovaní udržateľných potravinových systémov.

Zapojenie sa do certifikačného systému predstavuje pre užívateľa pôdy, samozrejme aj jej vlastníka a správcu, možnosť nadobudnúť kredity v systéme uhlíkového poľnohospodárstva a adaptácie štruktúry krajiny na zmeny klímy. Kredit bude možné držiteľovi okamžite preplatiť, resp. vyplatiť zaň primeranú hodnotu za službu, v rámci obchodných vzťahov. Toto preplatenie hodnoty kreditu umožní certifikačný systém.   

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka je garantom postupov zvyšujúcich vodozádržnú kapacitu pôdy a vodozádržnú kapacitu štruktúr krajiny, čo je verejným a všeobecne prospešným záujmom. Pôda je garantom uhlíkovej neutrality a zabezpečenia klimatickej stability pri udržateľnom hospodárení s pôdou, dažďovými vodami a štruktúrami krajiny.

Certifikačný systém vytvára unikátnu príležitosť na prepojenie obhospodarovateľov a užívateľov pôdy, ktorí vedia zabezpečiť záchyty CO2 na pôde, chrániť pôdny organický uhlík v pôde, podporiť obnovu biodiverzity a ekosystémových služieb pôdy a krajiny a investorov, firiem, subjektov verejnej správy, ktoré potrebujú zabezpečiť plnenie zelených cieľov, cieľov uhlíkovej neutrality a klimatickej stability, na úrovni subjektov a územia, ktoré zastupujú.     

MPRV SR, ktoré je vlastníkom a garantom certifikačného systému, umožní, aby sa zmluvné záväzky v certifikačnom systéme mohli začať uzatvárať už od začiatku marca 2023 v rámci štartovacej fázy certifikačného systému. Bližšie informácie o vstupe do certifikačného systému sú na tejto linke.

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka predstavuje unikátny a inovatívny systém certifikácie, ktorý získava medzinárodné uznanie. Umožňuje zabezpečiť Slovensku plynulé plnenie medzinárodných enviro-klimatických záväzkov. Je novým hospodárskym impulzom pre rozvoj regiónov Slovenska, udržateľný rozvoj obcí miest a vidieka.