Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Zdroje financovania

Zdroje financovania

Spoločná poľnohospodárska politika 2023-27

Intervencie I. piliera

Priame platby sa poľnohospodárom v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) poskytujú na základe splnenia dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions), ktoré skrátene môžeme nazvať ako základné kondicionality. Priame platby a kondicionalita Súčasťou intervencii I. piliera sú aj Eko-schémy

Intervencie II. piliera

Druhý pilier SPP podporuje rozvoja vidieka EÚ. Je určený na podporu vidieckych oblastí Únie a riešenie širokého spektra hospodárskych, environmentálnych a spoločenských výziev 21. storočia. Vyšší stupeň flexibility (v porovnaní s prvým pilierom) umožňuje regionálnym, štátnym a miestnym orgánom vypracovať svoje individuálne viacročné programy rozvoja vidieka na základe tzv. európskej ponuky opatrení. Na rozdiel od prvého piliera, ktorý je v plnej miere financovaný z EÚ, sú programy v rámci druhého piliera spolufinancované z fondov EÚ a regionálnych alebo národných fondov. Prehľad intervencií v rámci II. piliera popisuje Farmársky manuál SPP 2023-27

Implementáciu SPP zabezpečuje MPRV SR (Sekcia 600 ako riadiaci orgán SPP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá zverejňuje jednotlivé výzvy, zabezpečuje kontrolu a platby. Stručný prehľad intervencií I. aj II. piliera SPP na roky 2023-27 je k dispozícii v rámci publikácie – Farmársky manuál SPP 2023-27


Výzva na podporu realizácie spoločných zariadení a opatrení

Výzva č. 60/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení. Uvedená výzva je financovaná zo zdrojov prechodného obdobia (2021-22) SPP vo výške 55 miliónov €. Umožňuje získať miestnej územnej samospráve podporu vo výške 10 tis. € až 1,5 mil. € na projekt realizácie spoločných zariadení a opatrení v obci kde už prebehli pozemkové úpravy. Spoločné zariadenia a opatrenia je možné realizovať na plochách vo vlastníctve obcí a miest, ktoré boli v rámci projektov pozemkových úprav určené na realizáciu týchto opatrení.

Zoznam obcí, ktoré sa môžu zapojiť do tejto výzvy – ide o obce, kde už prebehli pozemkové úpravy.


Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka vznikol v roku 2022. Jeho cieľom je podporiť užívateľov pôdy za udržateľné obhospodarovanie pôdy pri ktorom dochádza k obnove pôdnej biológie, k zvyšovaniu obsahu organického materiálu na pôde, k zvyšovaniu vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny. V roku 2023 vstupuje certifikačný systém do svojej pilotnej fázy kedy okrem metodického dopracovania dôjde ak k realizácii modelových adaptačných opatrení a k poskytnutiu podpory na pilotných lokalitách, tak za adaptačné ako aj manažmentové opatrenia. Certifikačný systém zabezpečuje implementáciu politiky uhlíkového poľnohospodárstva ako národný certifikačný systém pre záchyty CO2. Certifikačný systém dáva dôraz aj na dobrý manažment dažďových vôd. Udržateľný manažment pôdy a dažďových vôd, ako aj adaptácia štruktúry krajiny na zmeny klímy výrazne napomáhajú redukcii rizík povodní a sucha, prispievajú k ozdravovaniu klímy. Každý užívateľ pôdy (rovnako aj jej vlastník a spoluvlastník), či je to pôda v lesoch, poľnohospodárska pôda alebo pôda v zastavanom území sa bude môcť zapojiť do certifikačného systému. Bude si môcť založiť účet v uhlíkovej a vodnej banke.

Certifikačný systém je súčasne realizačný nástroj štátnej politiky v oblasti ochrany pôdy, ktorým podporuje oceňovanie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Každý m2, ár alebo hektár pôdy má svoj podiel, ktorým prispieva k spoločným funkciám ekosystémov krajiny, k obehu vody a stabilite klíme. Preto je verejným záujmom, aby sa každá parcela podieľala na zabezpečovaní týchto ekosystémových služieb, čo je možné dosiahnuť realizáciou udržateľných adaptačných alebo manažmentových opatrení, rovnako aj prijatím dobrých rozhodnutí pri plánovaní zmeny využívania pôdy. Z uvedeného dôvodu vznikol tento certifikačný systém, ako účinný podporný a motivačný nástroj pre užívateľov pôdy a vlastníkov parciel. Viac informácií o certifikačnom systéme je na tomto mieste.