Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Slovník

Slovník

Adaptačné opatrenia – v kontexte oceňovania a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny ide o bodové, líniové alebo plošné vodozádržné a protierózne opatrenia, technológie a nové krajinné prvky zrealizované alebo uplatnené v krajine na zvýšenie odolnosti krajiny, jej vodozádržnej kapacity a pre znižovania rizík povodní a sucha. Adaptačné opatrenia zlepšujú štruktúru krajiny, zvyšujú jej vodozádržnú kapacitu, znižujú eróziu pôdy, podporujú biodiverzitu alebo zosilňujú ekologickú stability krajiny. Systematickú realizácia adaptačných opatrení v štruktúrach krajiny môžeme nazývať aj adaptácia štruktúry krajiny na zmeny klímy. V mnohých prípadoch môže ísť aj o obnovu pôvodných historických štruktúr krajiny, ktoré boli v minulosti zničené, rozorané, alebo zlikvidované odvodnením územia, alebo obmedzením spojitosti riek a záplavového územia. Niekedy sa tieto opatrenia nazývajú aj prvky modrej a zelenej infraštruktúry, alebo prírode blízke opatrenia. V súvislosti s projektmi pozemkových úprav sa používa najčastejšie pojem spoločné zariadenia a opatrenia.

Adaptívny manažment a obnova odvodňovacích kanálov

Agrolesníctvo

Bezorbové postupy obhospodarovania pôdy

Biometán

Bioodpad

Bylinné políčka

CCUS – skratka pre medzinárodný pojem Carbon Capture Usage and Storage

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka

Ekoschémy

Emisie CO2 z využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesníctva

Historické štruktúry krajiny

Informačný a monitorovací systém pôda 

Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe

Klimatický fond pre pôdu

Kľúčové ukazovatele zdravia pôdy a klimatickej stability

Komplexné funkcie pôdy

Krajinné prvky – pôvodné, nové

Malý vodný cyklus

Manažmentové opatrenia 

Nexus prístup

Obeh uhlíka

Obeh vody

Obeh živín

Obehové bio-hospodárstvo

Pasienkárstvo

Pôda

Priekopy

Protierózne opatrenia

Regeneratívne poľnohospodárstvo

Sekvestrácia CO2

Starostlivosť o štruktúry krajiny

Údržba zrealizovaných adaptačných opatrení

Veľký vodný cyklus

Voda

Vodozádržné opatrenia

Záchyty CO2 na pôde

Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu

Zdravie pôdy