Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Dokumenty

Dokumenty

Koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“

Koncept MPRV SR „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ – koncepcia oceňovania a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny a budovania pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS

Informačný leták „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“, PDF súbor

Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035, materiál k uzneseniu vlády SR č. 785/2021 zo dňa 17. decembra 2021

Ideový zámer vzniku Klimatického fondu pre pôdu, 05/2022

Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu, materiál predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR, rokovanie dňa 31.1.2023

Strategický plán SPP 2023-27 bol schválený Európskou komisiou dňa 24.11.2022

Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku, materiál k uzneseniu vlády SR č. 784/2022 zo dňa 14. decembra 2022

NEXUS matica Európskych a národných enviro-klimatických stratégií, koncepcií a politík

Zelené správy MPRV SR

Rozpracovanie komplexného prístupu k manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu v rámci ZMOS

Stratégia ZMOS v oblasti protipovodňovej prevencie a ochrany územia miest a obcí pred povodňami (2007)

Voda pre ozdravenie klímy – nová vodná paradigma (2007)

Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a ich povodí (2009)

Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe – prvá verzia katalógu ZMOS z roku 2010

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

Návrh princípov, zásad a rámcových podmienok pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík, rizík sucha, ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm a integrovaný manažment povodí, materiál k uzneseniu vlády SR č. 556/2010 zo dňa 27. augusta 2010

Návrh Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky a návrh jeho realizačného projektu 2010, materiál k uzneseniu vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27. októbra 2010

Návrh prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, materiál k uzneseniu vlády SR č. 183/2011 zo dňa 9. marca 2011

Návrh druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, materiál k uzneseniu vlády SR č. 590/2011 zo dňa 7. septembra 2011

Informácia o programe revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR v rámci rezortnej politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým sa usmerňujú činnosti prevencie pred povodňami, znižovania povodňových rizík, rizík sucha a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm, informatívny materiál č. UV-7504/2012 z rokovania vlády SR dňa 20.2.2012

Súhrnná správa o realizácii prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, informatívny materiál č. UV-9915/2012 z rokovania vlády SR dňa 21.3.2012

Po nás púšť a potopa? dokumentácia výsledkov Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR z rokov 2010-12

Program obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja

Program obnovy krajiny schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa 22.10.2018. Cieľom programu je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine.