Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Ako na to?
  3. Mapovanie zrealizovaných adaptačných opatrení a udržateľných spôsobov obhospodarovania pôdy

Mapovanie zrealizovaných adaptačných opatrení a udržateľných spôsobov obhospodarovania pôdy

Existujúce adaptačné opatrenia zrealizované na rôznych miestach Slovenska potrebujeme zmapovať, aby sme vyhodnotili a zdieľali skúsenosti z ich plánovania a realizácie, z následnej údržby týchto opatrení, a tiež aby sme podporili prípravu a realizáciu ďalších nových adaptačných opatrení. Pomôžte nám s týmto mapovaním vo Vašom regióne, vo Vašej obci alebo meste! V rámci mapovania poskytneme potrebnú podporu, metodiku a zaškolenie. Môžete nám pomôcť s mapovaním niekoľkých opatrení, ktoré sú vo Vašom okolí, ale aj komplexnejšie s mapovaním opatrení v širšom území. Viac informácii uvádzame ďalej.

Adaptačné opatrenia sú súčasťou adaptácie na zmeny klímy

Adaptačné opatrenia predstavujú celú škálu vodozádržných a protieróznych opatrení, alebo nových krajinných prvkov zrealizovaných v jednotlivých úsekoch krajiny – v lesoch, na poliach, v zastavanom území. Adaptačné opatrenia predstavujú súbor priaznivých, jednorazových zásahov do štruktúry krajiny, ktoré spomaľujú eróziu pôdy, spomaľujú odtok vody z krajiny a zadržiavajú dažďové vody. K adaptačným opatreniam patria aj nové krajinné prvky, alebo obnova pôvodných historických krajinných prvkov a štruktúr krajiny. Adaptačné opatrenia realizované v štruktúrach krajiny a na pôde sú významnou a účinnou súčasťou adaptácie na zmeny klímy. Realizáciou adaptačných opatrení v krajine a na pôde dokážeme znižovať  erózne procesy, dokážeme zvyšovať schopnosť štruktúr krajiny zdržiavať a zadržiavať dažďové vody. Podporujeme tým tiež obnovu priestorov pre biodiverzitu, vytváranie zelených koridorov, ktoré prepájajú centrá biodiverzity v krajine, posilňujeme tak ekologickú stabilitu krajiny.  

Ako sa menila krajina a aké dôsledky to prinieslo?

Štruktúra krajiny sa počas storočí postupne menila, napríklad postupnou premenou časti lesa na poľnohospodársku krajinu. Následne premenou časti poľnohospodárskej krajiny na obce, mesta a cesty, teda urbanizáciou. Najväčšie zmeny však nastali intenzívnym pretváraním krajiny od priemyselnej revolúcie, na našom území najmä po druhej svetovej vojne. V dôsledku socialistického družstevníctva boli likvidované vo veľkom rozsahu mnohé pôvodné historické štruktúry krajiny, napr. medze, terasy, mokrade, riečne meandre. Krajinná štruktúra bola zámerne odvodňovaná, tak v zastavanom území, ako aj v otvorenej krajine, aby sa dala poľnohospodársky využívať. Zlepšovaním mechanizácie sa začali meniť aj spôsoby obhospodarovania trvalých trávnych porastov, ako aj ornej pôdy, zmeny nastali aj v lesnom hospodárstve. Kumulatívnym dôsledkom týchto zásahov a zmien sa zvyšujú erózne procesy v krajine, znižuje sa jej schopnosť udržať vodu, zvyšuje sa prehrievanie krajiny a oslabuje biodiverzita. V dôsledku technologických zmien, hospodárskych výrobných procesov, spotrebných vzorcov, zmien využívania pôdy a zmien spôsobov starostlivosti o štruktúry krajiny meníme krajinné prostredie, stav pôdy a ich hydrologickú, klimatickú a ekologickú odozvu. Krajinná štruktúra a pôda je oslabená.

Adaptačné opatrenia v rôznych častiach krajiny

Na elimináciu týchto negatívnych procesov a zásahov do prostredia sa najmä v posledných dvoch desiatkach rokov začali intenzívne uplatňovať rôzne nové alebo pôvodné adaptačné opatrenia ako napr.:

Ide o priaznivé a prospešné zásahy do štruktúry krajiny, do obehu vody, zásahy na zníženie erózie a inej degradácie pôdy. Ich špecifikom je to, že sa realizujú vo všetkých štruktúrach krajiny, na všetkých typoch pozemkov a na pôde. Adaptačné opatrenia sú navrhované ako dlhodobé resp. trvale  opatrenia, ktoré po svojej realizácii budú plniť ekostabilizačné, všeobecne prospešné a ekosystémové funkcie. V danom úseku krajiny a na danom mieste sa navrhujú a realizujú zvyčajne ako jednorazové opatrenia. Adaptačné opatrenia sa v niektorých prekladoch a v závislosti od odborného prostredia, koncepčného dokumentu, či zákonnej úpravy pomenúvajú aj ďalším pojmami, napr.: zelená a modrá infraštruktúra, prírode blízke riešenia, spoločné zariadenia a opatrenia, terénne úpravy, i ďalšie.

Kategorizácia adaptačných opatrení, úloha kľúčových ukazovateľov a hodnotenia vplyvov

Tri základné zložky adaptačných opatrení sú v našej kategorizácii: vodozádržné opatrenia, protierózne opatrenia a nové krajinné prvky. Pre naše účely sme prehľad jednotlivých adaptačných opatrení uviedli v Katalógu opatrení, riešení a príkladov z praxe. Adaptačné a manažmentové opatrenia (spôsoby obhospodarovania pôdy a starostlivosti o štruktúry krajiny i adaptačné opatrenia) predstavujú tzv. klimatickú akciu na pôde, t.j. súbor všeobecne prospešných činnosti, ktorými adaptujeme poškodené štruktúry krajiny na zmeny klímy, zlepšujeme zdravie pôdy a znižujeme riziká povodní a sucha. Realizácia týchto opatrení je verejným záujmom, preto je dôležité vyhodnocovať dopady hospodárskych činností v krajine, spôsobov a zmien využívania pôdy na zmenu hydrológie povodia, na zmenu biodiverzity a ekologickej stability, na zmeny klimatických charakteristík územia, na zvýšenie alebo zníženie rizík sucha a povodní, dezertifikácie. Tieto zmeny vieme merať prostredníctvom vyhodnocovania kľúčových ukazovateľov zdravia pôdy a klimatickej stability. Mapovanie adaptačných opatrení v krajine napomôže k vytvoreniu systému komplexného monitoringu adaptačných a manažmentových opatrení. Predovšetkým však zabezpečí sprístupnenie dobrých príkladov praxe pre obhospodarovateľov pôdy, vlastníkov a užívateľov pozemkov, širokú odbornú a laickú verejnosť. Dobré príklady z realizačnej praxe, ktoré vzídu z priebežného mapovania adaptačných opatrení budú sprístupnené pre širokú verejnosť v Katalógu opatrení, riešení a príkladov z praxe.  Rovnako budú sprístupnené aj dobré príklady obhospodarovania pôdy a udržateľného manažmentu dažďových vôd.       

Prečo potrebujeme mapovať adaptačné opatrenia? Ako sa môžete zapojiť

Doteraz zrealizované adaptačné opatrenia na Slovensku, v regiónoch a jednotlivých katastroch obcí potrebujeme zmapovať. Môžete byť študent, absolvent školy, miestny obyvateľ, pracovník obecného úradu alebo odborník so skúsenosťami na dôchodku, každý má možnosť sa zapojiť do tejto zaujímavej odbornej tímovej spolupráce. Získate nové skúsenosti, pomôžete aj ostatným obyvateľom, obciam a regiónom na Slovensku zvyšovať odolnosť na zmeny klímy, znižovať riziká, budovať zručnosti s umiestňovania, prípravy, realizácie a následnej údržby potrebných adaptačných opatrení v krajine. V prípade záujmu neváhajte, prečítajte si základné inštrukcie, podmienky spolupráce a zaregistrujte sa na tejto linke. Následne Vás budeme kontaktovať.