Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. O koncepte „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“

O koncepte „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“

MPRV SR je gestor ochrany pôdy na Slovensku. Je referenčným rezortom pre problematiku emisií a záchytov CO2 v sektore využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesníctva (sektor LULUCF), ktorý má najväčší potenciál na prírodné záchyty CO2 na pôde a ochranu uhlíka v pôde. Aj preto sa má dosiahnuť uhlíková neutralita v sektore LULUCF už do roku 2035.  Súčasne je potrebné v krajine a na pôde zabezpečiť znižovanie rizík povodní a sucha, boj proti dezertifikácii a degradácii pôdy. Potrebné je eliminovať eróziu a pečatenie pôdy, nešetrné zábery pôdy, zlepšovať zdravie pôdy. Plnenie väčšiny enviro-klimatických záväzkov tak súvisí so spôsobom obhospodarovania a využívania pôdy, so stavom krajinnej štruktúry a manažmentom dažďových vôd v krajine. Pôda je kľúčové rozhranie krajiny pedosféry a troposféry (spodnej časti atmosféry), ktoré určuje akým spôsobom je využívaná dažďová voda, ako sa chladí krajina vegetáciou, aké sú odtokové pomery, pôdna biológia a biodiverzita krajiny. Kľúčový je teda vzťah vlastníkov parciel a užívateľov pozemkov k pôde, spôsob ako obhospodarujú pôdu, ako pozemky využívajú, ako ich menia. Každá parcela je malé mikropovodie. Každá parcela a pôda plní súčasne množstvo funkcií súčasne, tak produkčných ako aj mimoprodukčných – ekosystémových.  V oblasti produkcie na pôde (poľnohospodárstvo a lesníctvo) a využívania pôdy na výstavbu sú známe hospodárske postupy, výnosy a náklady. Tie isté plochy plnia aj ekosystémové služby a funkcie pre krajinu, klímu a povodie súčasne. V praxi však tieto ekosystémové služby nie sú reálne financované, resp. len v minimálnej miere alebo symbolicky, väčšinou však vôbec. Vlastník parcely alebo užívateľ pôdy nedostával v bežnej praxi systematickú podporu za udržiavanie ani finančnú podporu za obnovu týchto ekosystémových služieb. Na druhej strane sa verejná správa, štáty a medzinárodné spoločenstvá snažia zastaviť úpadok ekosystémov a biodiverzity krajiny, snažia sa zmierniť a v ideálnom prípade zastaviť trend prehlbovania klimatických zmien, ktoré majú celý rad dôsledkov. Za týmto účelom prijímajú štáty a medzinárodné spoločenstvo množstvo dohovorov, politík, zákonov, medzinárodných záväzkov, zavádzajú množstvo monitorovacích systémov. Jedným z nich je systém znižovania emisií a zvyšovania záchytov CO2, za účelom hospodárskej transformácie na uhlíkovú neutralitu.

Na zabezpečenie tejto transformácie v sektore využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesníctva (sektor LULUCF) definovalo MPRV SR na jeseň 2021 komplexné riešenie, ktoré umožní plynulú transformáciu na uhlíkovú neutralitu v sektore LULUCF do roku 2035, ako aj súbežne plynulé plnenie medzinárodných a národných záväzkov v oblasti biodiverzity, adaptácie na zmenu klímy, ochrany pôdy a vodných zdrojov, či transformácie na udržateľné potravinové systémy a pôdohospodárstvo. Komplexné riešené spočíva v tom, že pôdu vnímame nielen ako výrobný prostriedok, ale aj substrát, kľúčovú hornú vrstvu pozemkov, ktorá plní komplexné ekosystémové funkcie spolu so svojim podložím. Pôdu vnímame vo všetkých štruktúrach krajiny, tak v lesoch, tak na poľnohospodárskej pôde, na mimoprodukčných plochách, ale aj pôdu v zastavanom území. Pôda má komplexné funkcie: je priestorom pôdnej biológie, nosičom vegetačného krytu krajiny, je najväčším rezervoárom vody a uhlíka na kontinentoch. Tvorí vrchnú časť parciel a pozemkov. Stav pôdy a štruktúr krajiny ovplyvňuje odtokové pomery jednotlivých častí krajiny (svahov, údolníc, hrebeňov a nížin), či chladenie krajiny vegetáciou. Na pôdu dopadá 100% všetkých zrážok. Pôda a štruktúry krajiny následne zabezpečujú transformáciu dažďových vôd v prospech vsaku, výparu a povrchového odtoku. Úseky krajiny, kde je znížená schopnosť zadržania a zdržania dažďových vôd trpia zníženou schopnosťou obnovovať zásoby podzemných vôd, trpia zvýšenými rizikami povodní, sucha a dezertifikácie. Ak sú však pôda a štruktúry krajiny v dobrom stave, miera rizík je minimálna. Poškodené úseky krajiny môžu byť realizáciou vhodných adaptačných a manažmentových opatrení sanované, ich schopnosť začať dobre hospodáriť s disponibilnými zrážkovými vodami môže byť obnovená. Ekologická stabilita krajiny môže byť zásadne posilnená, erózne riziká znížené na minimum. Ak teda správne obhospodarujeme pôdu, ak udržateľne využívame dažďové vody,  ak zabezpečujeme dobrú starostlivosť o štruktúry krajiny a pôdnu biológiu, dokážeme nielen udržať produkčnú kapacitu pôdy, ale ju aj zvyšovať a zvyšovať odolnosť štruktúr krajiny a pôdy čeliť extrémom počasia ako sú sucho, či extrémne úhrny zrážok. 

Z tohto pohľadu by sme mali vnímať pôdu ako prirodzenú uhlíkovú a vodnú banku krajiny, ktorá je skutočne akumulátorom vody a uhlíka, je zároveň živým organizmom. Ak hospodárime s touto bankou dobre a zodpovedne, tak táto banka rastie a prosperuje. Ak s ňou nehospodárime dobre, tak zdravie pôdy upadá, znižuje sa aj schopnosť pôdy dobre využívať a zhodnocovať disponibilné dažďové vody, znižuje sa jej produkčná kapacita, rastú riziká erózie pôdy, ako aj erózie, či poškodenia a straty úrody v dôsledku extrémov počasia a ich dôsledkov. Hospodárenie v tejto banke je závisí od hospodárskych postupov a uplatňovaných opatrení zo strany individuálnych užívateľov pôdy, vlastníkov a spoluvlastníkov parciel. Riešenie tak spočíva v širokej participácii miestnych aktérov, ktorí budú ocenení za svoje úsilie v udržateľnom manažmente pôdy a štruktúr krajiny. Štát na tento účel vytvorí potrebný podporný rámec, certifikačný systém Uhlíková a vodná banka, Informačný a monitorovací systém pôda a Klimatický fond pre pôdu.

Koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ vznikol ako transformačný koncept, ktorý umožňuje pochopiť komplexné úlohy pôdy na interdisciplinárnej (holistickej) báze. Tento komplexný prístup (v medzinárodnej vedeckej a inžinierskej komunite nazývaný aj NEXUS) zahŕňa systémy (a ich spojitosti a vzťahy): voda – pôda – rastliny – klíma – potraviny – energie. Všetky tieto systémy sú totiž viazané na pôdu. Na pôde sa deje transformácia a dynamika týchto systémov, tak v rovine produkčnej, ako aj ekosystémovej. Z tohto pohľadu pôdu na kontinentoch môžeme vnímať tak, že každý m2, ár, alebo hektár pôdy poskytuje produkčné, úžitkové a ekosystémové funkcie súčasne. Každý m2 tak má svoj podiel na raste alebo poklese rizík. Zatiaľ čo produkčné a úžitkové funkcie pôdy a pozemkov, na ktorých sa nachádza sú hospodársky známe a spočítateľné, ekosystémové funkcie pôdy sú síce známe, ale doteraz nevstupovali do reálneho účtovníctva – príjmov a výdavkov majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov.  Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa ťažko presadzovali enviro-klimatické zámery, nakoľko v účtovníctve súkromného a verejného sektoru chýbalo reálne hodnotenie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny.

Úpadok ekosystémových služieb pôdy a krajiny vedie k degradácii prírodných zdrojov krajiny, k znižovaniu schopnosti krajiny obnovovať vodné zdroje, chladiť krajinu vegetáciou, vedie k poklesu ekologickej stability. Na udržanie a obnovu ekosystémových služieb pôdy a krajiny potrebujeme tieto ekosystémové služby hodnotiť a reálne financovať. Zdroje financovania týchto ekosystémových služieb sa nachádzajú v záväzkoch firiem investovať do oblasti zelených riešení, v záväzkoch ich transformácie na uhlíkovú neutralitu, záväzkoch prechodu na udržateľné potravinové systémy a obnoviteľné zdroje energie. Pre toto všetko vytvára pôda ideálne podmienky na nasmerovanie investícií a financovania záväzkov zelenej transformácie. Koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ rozširuje štátnu politiku v oblasti ochrany pôdy o nový komponent a to o oblasť hodnotenia a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny.

Na implementáciu tohto zámeru, rozšírenia štátnej politiky v oblasti ochrany pôdy, boli definované tri realizačné nástroje:

MPRV SR od schválenia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ (december 2021) začalo s rozpracovaním týchto troch realizačných nástrojov. Za rok 2022 sa podarilo sformulovať tak legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu, definovať systémové požiadavky a rámec pre vznik jednotného informačného a monitorovacieho systému Pôda, ako aj etablovať certifikačný systém Uhlíková a vodná banka. Východiská konceptu vychádzajú z viac ako 20 ročných inžinierskych a vedeckých skúseností v sektore pôdohospodárstva, analýzy a hodnotenia komplexných vplyvov využívania pôdy a zmien využívania pôdy na zmeny hydrológie povodí a zmeny klímy. Koncept je tiež plne v súlade so zámerom Európskej územia rozvinúť uhlíkové poľnohospodárstvo ako jeden zo spôsobov zvyšovania záchytov CO2 na pôde a tiež ochrany uhlíka v pôde. Ochrana pôdy, zlepšovanie štruktúry pôdy je prirodzená súčasť a požiadavka novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre roky 2023-27. Navyše Európska komisia pripravuje zákon EÚ o zdraví pôdy, ktorého návrh plánuje publikovať v polovici roka 2023.       

Chronológia krokov rozpracovania konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ a jeho realizačných nástrojov sa nachádza v nasledovnom prehľade:


21.9.2021
Informačný a konzultačný deň na MPRV SR „Od redukcie rizík povodní, sucha a prírodných pohrôm po zadržanie vody v krajine“   
09/2021
zahraničná pracovná cesta ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Grécku v rámci oficiálnej pracovnej návštevy Grécka predsedom vlády SR
10/2021
formulácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ zo strany predsedu zboru poradcov ministra, ako návrh systémového riešenia a syntézy úloh vyplývajúcich z medzinárodných a národných záväzkov SR v oblasti ochrany pôdy, vody, biodiverzity a transformácie na uhlíkovú neutralitu.   
10/2021
list ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR S. Vlčana, ktorý podporilo podpisom ďalších 13 ministrov členských štátov EÚ, bol zaslaný trom eurokomisárom na podporu prípravy zákona EÚ o zdraví pôdy
11/2021
Prvá prezentácia Konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ členom porady vedenia ministerstva
11/2021
5 dňový výjazd slovenskej expertnej skupiny do Atén za účelom realizácie modelových vodozádržných opatrení v pilotnej lokalite
17.11.2021
Európska komisia (EK) prezentovala Stratégiu EU pre pôdu do roku 2030. EK vyzdvihla pri tejto príležitosti aj podporný list zo strany skupiny ministrov, ktorý inicioval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR S. Vlčan  
9.12.2021
Schválenie konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ na porade vedenia ministerstva MPRV SR, ako koncepcie oceňovania a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny v pôsobnosti MPRV SR a budovania pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS
15.12.2021
Európska komisia prijala oznámenie o udržateľných uhlíkových cykloch. Stanovuje v ňom spôsob ako zvýšiť záchyty CO2 z atmosféry. EÚ musí znížiť svoju závislosť od fosílneho uhlíka, podporovať prírodné a umelé záchyty CO2
22.12.2021
na zasadnutí vlády SR bol 22.1.2.2021 prerokovaný a schválený rezortný materiál „Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“ 
22.2.2022
účasť na svetovej výstave DUBAJ EXPO 2020, prvá odborná prezentácia konceptu „ Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ v rámci prezentácie „Zvyšovanie vodozádržnej kapacity krajiny a živín v pôde ako základ klimatickej akcie a potravinovej bezpečnosti“
02/2022
Prezentácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ na neformálnom zasadnutí  Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo Agrifish v Luxemburgu
02/2022
Schválenie štatútu Riadiaceho výboru (RV) pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS na porade vedenia ministerstva
21.3.2022
Prvé zasadnutie RV pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS
03/2022
zahraničná pracovná cesta štátneho tajomníka a GR Sekcie lesníctva MPRV SR do Grécka. Pracovné stretnutia v Aténach k problematike obnovy lesa po požiaroch a k problematike vodozádržných opatrení. Návšteva pilotnej lokality, kde sa na území lesa zničeného požiarom realizovali modelové vodozádržné opatrenia  
30.3.2022
účasť štátneho tajomníka na panelovej diskusii EURACTIV – Súčasnosť a budúcnosť slovenskej pôdy  
04/2022
stretnutie štátneho tajomníka MPRV SR M. Kováča s lídrom medzinárodnej iniciatívy SAVE SOIL Sadhguru v Bratislave
27.4.2022
Dialóg o pôde na Stálom zastúpení SR pri  EÚ v Bruseli „European Green Deal – Future of Soil Dialogue“
5.5.2022
seminár „Poľnohospodárska politika a hydromeliorácie“, Sládkovičovo
9.5.2022
výjazdové, druhé zasadnutie Riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS v PD Krakovany spojené s obhliadkou bezorbových metód
05/2022
– schválenie Ideového zámeru vzniku Klimatického fondu pre pôdu na porade vedenia ministerstva
24.5.2022
– prezentácia záverov Dialógu o pôde (z 27.4.2022) na pravidelnom zasadnutí ministrov Rady AGRIFISH v Bruseli
27.5.2022
pracovné stretnutie pracovníkov a expertov Slovenského pozemkového fondu a MPRV SR k problematike koncepčného využitia tzv. „neúžitkov“
9.6.2022
prezentácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ na konferencii Košického samosprávneho kraja k Programu obnovy krajiny, Košice
14-15.6.2022
účasť MPRV SR na AQUA EXPO 2022, Trenčín. 23. medzinárodná špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. MPRV SR zastrešilo spoločný informačný stánok MPRV SR, NLC, Lesov SR, š.p., Hydromeliorácie, š.p. a SPF Nitra. 
06/2022
zostavenie legislatívneho zámeru návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu
28.6.2022
predstavenie konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ na pôde Spoločného výskumného centra EÚ (JRC) v ISPRA, Taliansko. Odborná diskusia s pracovníkmi JRC
 
29.6.2022
prípravné stretnutie expertov a rezortov k iniciatíve REPowerEU na ÚV SR,  koordinácia NIKA  
6-9.7.2022
zahraničná návšteva skupiny expertov z Grécka na Slovensku za účelom výmeny skúseností v oblasti obnovy lesa po požiaroch a budovania vodozádržných opatrení. Predstavenie konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“    
13.7.2022
tretie zasadnutie Riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS
07/2022
začiatok legislatívneho procesu – predloženie materiálu „Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu“ do predbežného pripomienkového konania
21.7.2022
predstavenie konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ na konferencii organizovanej pri príležitosti výročia ankety STROM ROKA v Banskej Bystrici
08/2022
organizácia troch odborných stretnutí na pôde MPRV SR – Dialóg o vode a pôde I, II a III (4.8.2022; 11.8.2022; 26.8.2022)
19.8.2022
odborný seminár s medzinárodnou účasťou k Uhlíkovej a vodnej banke počas výstavy Agrokomplex 2022
5-7.9.2022
účasť štátneho tajomníka MPRV SR M. Kováča v delegácii prezidentky SR Z. Čaputovej na oficiálnej zahraničnej návšteve Grécka a Severného Macedónska. Bilaterálne stretnutia s Gréckymi predstaviteľmi a expertmi v oblasti lesníctva.
09/2022
prebehli  rozporové konania k pripomienkam vzneseným v medzirezortnom pripomienkovom konaní „Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu“
28.9.2022
štvrté zasadnutie RV pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS
29.9.2022
účasť štátneho tajomníka MPRV SR M. Kováča na European Research and Innovation Days 2022 v rámci odborného panelu Mission Soil. Prezentácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ a zámeru vytvorenia Klimatického fondu pre pôdu.
21.10.2022
Informačný workshop pre novinárov na pôde MPRV SR k predstaveniu konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ a problematike vodozádržných opatrení
13.10.2022
účasť štátneho tajomníka M. Kováča na medzinárodnej konferencii Circular Bioeconomy v meste Tartu, v Estónsku. Predstavenie konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“, ako súčasť riešenia a zabezpečenia obehového bio-hospodárstva v oblasti obehu vody, uhlíka a živín v pôde. 
14.10.2022
účasť štátneho tajomníka MPRV SR M. Kováča na zasadnutí parlamentných výborov V4 na pozvanie predsedu výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
10/2022
schválenie materiálu „Cestovná mapa obehového bio-hospodárstva“ na porade vedenia ministerstva  
10/2022
stretnutia pracovnej skupiny pre adaptívny manažment  a obnovu odvodňovacích kanálov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie
24.10.2022
účasť štátneho tajomníka MPRV SR M. Kováča na European Research and Innovation Days 2022 v rámci odborného panelu Mission Soil. Prezentácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ a zámeru vytvorenia Klimatického fondu pre pôdu.
24.11.2022
Európska komisia schválila slovenský Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-27
25.11.2022
účasť štátneho tajomníka M. Kováča na konferencii k problematike pozemkových úprav na pôde UK v Bratislave
29.11.2022
stretnutie štátneho tajomníka MPRV SR M. Kováča so šéfmi kabinetov  DG CLIMA a DG ENVI v Bruseli, prezentácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ a jeho troch realizačných nástrojov, vyjadrenie odborných návrhov zo strany MPRV SR  k príprave zákona EÚ o zdraví pôdy
30.11.2022
Európska komisia predstavila návrh nariadenia o záchytoch CO2 ako súčasť iniciatívy o udržateľných uhlíkových cykloch a uhlíkovom poľnohospodárstve. Návrh nariadenia je v plnom súlade so zámerom MPRV SR vytvoriť národný certifikačný systém Uhlíková a vodná banka  
5.12.2022
účasť na Svetovom dni pre pôdu v centrále FAO v Ríme. Stretnutie s predstaviteľmi FAO, prezentácia konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ a jeho troch realizačných nástrojov a diskusia o možnostiach spolupráce
6.12.2022
prvé prerokovanie „Legislatívneho zámeru návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu“ na zasadnutí Legislatívnej rady vlády SR
14.12.2022
na rokovaní vlády SR bol prerokovaný a schválený rezortný materiál „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku