Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. O Klimatickom fonde pre pôdu

O Klimatickom fonde pre pôdu

Klimatický fond pre pôdu je nový nástroj MPRV SR na podporu zlepšenia zdravia pôdy a využívania dažďových vôd, adaptáciu štruktúry krajiny na zmenu klímy, obnovu ekosystémových služieb pôdy a krajiny. V čase prebiehajúcich zmien klímy dávame do pozornosti komplexné úlohy pôdy v klimatickom systéme Zeme, úlohu dažďových vôd v obehu vody v krajine, tak na miestnej, regionálnej ako aj globálnej úrovni. úlohu vegetácie pri chladení krajiny, obnove biodiverzity a pôdnej biológie. Klimatický fond pre pôdu je súčasťou rezortného konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“. V praxi sa rozbieha etablovaním certifikačného systému Uhlíková a vodná banka. Od júna 2022 prebieha legislatívny proces, ktorého cieľom je príprava a schválenie zákona o Klimatickom fonde pre pôdu. Realizácia dobrej a účinnej klimatickej akcie na pôde je dôležitým príspevkom k adaptácii na zmeny klímy, k transformácii na uhlíkovú neutralitu, ako aj k udržaniu produkčnej kapacity pôdy, k ochrane pôd, zásob vôd v krajine, k obnove biodiverzity, ekologickej stability a posilňovaniu klimatickej stability krajiny. Každé úsilie však začína na pôde, pramení z využívania pozemkov a spôsobov starostlivosti o štruktúry krajiny a využívania dažďových vôd. Preto má užívateľ pôdy, vlastník a podieloví spoluvlastník parciel, či správca pozemku rozhodujúci vplyv na rast či pokles klimatických rizík, potravinovej a energetickej bezpečnosti. Portál klimatický fond ponúka riešenia, ako zapojiť každú parcelu, celé spádové územia a plochy do systémového riešenia na miestnej úrovni. Dobré riešenia na miestnej úrovni vytvárajú dobrú odozvu na úrovni regiónu a celého povodia. Portál poskytuje informácie o možnostiach zapojenia sa do certifikačného systému Uhlíková a vodná banka, o komplexných funkciách pôdy a vody v klimatickom systéme, ako aj o interdisciplinárnom prístupe NEXUS.