Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Ako na to?
  3. Adaptívna obnova a manažment odvodňovacích kanálov v správe HM, š.p. – návrat vody do krajiny

Adaptívna obnova a manažment odvodňovacích kanálov v správe HM, š.p. – návrat vody do krajiny

Nie je to tak dávno keď bola na Slovensku vybudovaná rozľahlá sieť odvodňovacích kanálov za účelom zvýšenia výmery pôdy pre poľnohospodársku produkciu. Súčasne s odvodňovacou sieťou bolo potrebné dobudovať sieť kanálov pre závlahovú vodu. Systém budovaný od 50-tých rokov do začiatku 90-tých rokov XX. storočia priniesol významný zásah do hydrológie, biodiverzity a klimatickej odozvy krajiny. Dnes však k manažmentu vody a pôdy pristupujeme integrovane a preto vybudovanú sieť odvodňovacích kanálov potrebujeme postupne adaptovať tak, aby neodvádzali zbytočne vnútorne vody z poľnohospodárskej krajiny. Jednotlivé úseky odvodňovacích kanálov potrebujeme prehodnotiť aj z hľadiska využitia, doplnenia vodozádržných opatrení, ako aj z hľadiska údržby brehovej vegetácie. Cieľom je čo najlepšie zosúladiť potreby zadržania vody v krajine, poľnohospodárskej produkcie a posilnenia biodiverzity i ekologickej stability krajiny v čom líniový charakter odvodňovacích kanálov je veľký prínosný. V nížinatých územiach vieme geometricky jednoducho členiť (priečne, pozdĺžne) kultúrne bloky obhospodarovanej pôdy na menšie, čo sa dá využiť aj pri plnení požiadaviek v rámci ekoschém. Vo svahovitom území naopak prihliadame na morfológiu terénu a vrstevnicové systémy obhospodarovania pôdy, zadržania a zdržania vody v krajine, čím tiež vieme rozčleniť veľké kultúrne bloky obhospodarovanej pôdy na menšie.

Podrobnejšie Informácie o možnostiach zapojenia sa do adaptácie odvodňovacích kanálov a systémov sú  k dispozícii na internetovej stránke štátneho podniku Hydromeliorácie na tejto linke. Štátny podnik pre tento účel zabezpečil vypracovanie metodiky adaptívnej obnovy a manažmentu odvodňovacích kanálov.           

Dňa 14. decembra 2022 bol na zasadnutí Vlády SR uznesením číslo 784/2022 schválený odborný materiál „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku“. Materiál detailne popisuje celé skupiny opatrení pre oblasť hydromeliorácii na návrat vody do krajiny.  Materiál je dostupný na tejto linke https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27888/2