Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

 1. Domov
 2. Odborná verejnosť
 3. Užívateľ pôdy
 4. Verejná organizácia
 5. Vodozádržné opatrenia či mikrozávlahové technológie? Agrorezort predstavil svoju víziu do roku 2035
Aktualita

Vodozádržné opatrenia či mikrozávlahové technológie? Agrorezort predstavil svoju víziu do roku 2035

Aktualizované 27. januára 2023

Obsah

Odhadované náklady na jednotlivé opatrenia, ktoré by ministerstvo chcelo realizovať najneskôr do roku 2035, sa pohybujú v stovkách miliónov eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce do niekoľkých rokov posilniť a zefektívniť úlohu vodozádržných opatrení, prírode blízkych riešení a agrolesníckych postupov v rámci rozvoja poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka na Slovensku. Vyplýva to z dokumentu „Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“. Materiál prerokovala a schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 22.12.2021. Linka na materiál https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26781/1

V podmienkach SR definujeme päť základných a kľúčových aspektov determinujúcich ďalší
rozvoj agropotravinárskeho sektora:

 1. Fragmentácia až znefunkčnenie podnikateľskej štruktúry v prvovýrobe a spracovaní, absencia
  synergického efektu a konkurencieschopnosti, dôsledkom čoho je uvoľnenie domáceho trhového
  priestoru so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi vrátane straty potravinovej sebestačnosti,
  zníženia zamestnanosti a utlmenia rozvoja regiónov.
 2. Nepripravenosť na prechod spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike a bioekonomike ako
  problém spojený s dlhodobou udržateľnosťou a schopnosťou rozvoja v oblastiach manažmentu
  pôdy a vody, rastlinnej a živočíšnej výroby, produkcii potravín, manažmentu lesov, spracovania
  dreva a rastlinnej biomasy.
 3. Zotrvačnosť, nízka produktivita a efektívnosť, nevyužívanie moderných technológií
  a inovatívnych riešení, nedostatočná aplikácia vedecko-výskumných poznatkov do praxe.
 4. Nevyhnutnosť štrukturálnej zmeny pôdohospodárskeho sektora na odvetvie s vyššou pridanou
  hodnotou na základe využitia potenciálu vedecko-výskumnej základne za efektívnej podpory
  nástrojov verejného dialógu a cielených finančných nástrojov.
 5. Nerovnovážne podpory v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva, nedostatočné investície do
  inovácií a modernizácie potravinárskeho priemyslu, nedostatočný investičný kapitál
  potravinárskeho priemyslu spôsobený dominantným postavením obchodu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. 

Z tejto vízie vychádza strategický cieľ predloženého dokumentu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu slovenských poľnohospodárov,
potravinárov a lesníkov zvýšením kvality primárnej produkcie, stupňa jej spracovania, inovácií
a pridanej hodnoty odvetvovo špecifických produktov pri zohľadnení udržateľnosti
a starostlivosti o životné prostredie a klímu.

Strategický cieľ bude realizovaný prostredníctvom 5 hlavných cieľov, korešpondujúcich
s identifikovanými problémami rezortu pôdohospodárstva uvedenými vyššie:

 1. Štrukturálna zmena rezortu pôdohospodárstva zvýšením produktivity a efektívnosti primárnej
  produkcie a jej stupňa spracovania využitím moderných technológií a inovačných riešení
  založených na využití výsledkov vedy a výskumu;
 2. Vytvorenie komplexných produktových línií pre rozvoj inovačných kapacít integrujúcich
  prvovýrobu a spracovateľské odvetvia schopné zvyšovať miestnu pridanú hodnotu;
 3. Zefektívnenie prenosu poznatkov a inovácií v línii výskum – vzdelávanie – aplikácia integráciou
  výskumných a vzdelávacích kapacít a podnikateľskej praxe;
 4. Implementácia nových postupov vedúcich k udržateľnému hospodáreniu na pôde, biodiverzite,
  ochrane životného prostredia, mitigácii a adaptácii na zmenu klímy a k produkcii bezpečných
  potravín na lokálnej úrovni;
 5. Zastavenie a otočenie vývoja zahraničnoobchodnej bilancie Slovenska zlepšením zhodnotenia
  domácej poľnohospodárskej produkcie, zvýšením výroby výrobkov s vyššou pridanou hodnotou
  a lepším manažmentom odbytu domácich potravín na domácom trhu. Rovnako aj v lesnícko –
  drevárskom sektore.

Aktualizované 27. januára 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *