Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Informácie pre odbornú verejnosť

Informácie pre odbornú verejnosť

Informácie pre:

Projektant, študent, expert, vedecký pracovník

Odborná verejnosť má zásadnú úlohu v technickej, inžinierskej a vedeckej podpore prípravy a realizácie adaptačných opatrení v krajine, v oblasti pozemkových úprav, v oblasti monitoringu kľúčových ukazovateľov zdravia pôdy a klimatickej stability. Ide aj o poradenstvo, projekčné práce, ale aj o následný inžiniering, prípravu a realizáciu terénnych úprav, stavebných prác a stavieb, vodozádržných a protieróznych opatrení, ako aj nových krajinných prvkov. Inžinierske a technické práce vyžadujú účasť geodetov, geológov, statikov, technicko-bezpečnostný dohľad, ak sa navrhujú vodné stavby. V rámci pozemkových úprav majú nezastupiteľnú úlohu projektanti pozemkových úprav, krajinní architekti, spracovatelia územných systémov ekologickej stability. Uplatnenie majú stavební, lesní, ale i banskí a strojní inžinieri. Samozrejme aj agronómovia, biológovia, chemici, ale aj disciplíny ako fyzická geografia, programovanie, matematika, fyzika, informatika, štatistika, či iné disciplíny.

Osobitne dôležitou úlohou odbornej verejnosti je multidisciplinárna spolupráca, schopnosť tímovej spolupráce, ktorá umožní komplexnejší pohľad na problémy a potreby a rovnako aj prinesie komplexné riešenia, integrovaný prístup. Ak dokážu experti, rezortné inštitúcie a vedeckí pracovníci dobre a tvorivo komunikovať, vytvára to dobré prostredie pre vznik a uplatnenie inovácií, dobré podmienky pre medzirezortnú spoluprácu. Základnú vzdelávaciu podporu týmto procesom poskytujú školy a univerzity. Študenti majú vynikajúce možnosti zapojiť sa do riešenia reálnych potrieb obce, regiónu. Či už ako študenti a absolventi škôl, ako projektanti alebo odborní pracovníci na rôznych pozíciách, v rámci rôznych firiem, úradov, alebo v rámci vlastného podnikania, či životnej profesie. Dôležitú úlohu zohráva celoživotné vzdelávanie, administratívne a odborné poradenstvo. Klimatická akcie na pôde zahŕňa spektrum činnosti, ktoré umožňujú zásadné riešenia pre redukciu klimatických rizík, udržanie potravinovej bezpečnosti a produkčnej kapacity pôdy. Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka ako aj budovanie pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS umožňuje širokej odbornej verejnosti zúžitkovanie celoživotných skúseností, zapojenie sa do spolupráce v rôznych pozíciách a rôznymi formami. Oboznámte sa detailne s našou informačnou stránkou a objavíte oblasti v ktorých sa môžete zapojiť do spolupráce vo Vašej profesii, vo Vašom regióne, vo Vašej obci.     

Projektanti

Projektanti sú kľúčový článok rozhodovacích procesov, pretože cez ich kresliacu dosku, počítač a výkres, či technickú správu a prepočty zhmotňujeme myšlienky na reálne predmety, objekty, stavby a zmeny využívania pôdy. Dnes nikto nepochybuje o tom, že príprava každej novej stavby alebo jej rekonštrukcie, ak ide napríklad o budovu alebo cestu, vyžaduje množstvo výkresov, projektovej dokumentácie a konzultácií za účelom zosúladenie zámeru s potrebami a reálnymi možnosťami daného terénu. Rovnako náročná je príprava projektov pozemkových úprav obcí, kde sa naopak sceľujú rozdrobené parcely a navrhuje nové členenie parciel, ako aj umiestnenie verejných a spoločných zariadení a opatrení, ktoré budú slúžiť na verejný a spoločný účel. V krajine však potrebujeme rozhodnúť aj o realizácii množstva menších revitalizačných zásahov, ktorými: znížime eróziu pôdu; zvýšime vodozádržnú kapacitu rôznych štruktúr krajiny; vytvoríme nové potrebné krajinné prvky, a zrealizujeme mnohé ďalšie eko-stabilizačné zásahy a opatrenia.       

Vedeckí pracovníci

Vedeckí pracovníci sú rovnako dôležití partneri, pretože nám pomáhajú zabezpečovať monitoring rôznych zložiek životného prostredia, realizujú základný alebo aplikovaný výskum, venujú sa transferu medzinárodných vedeckých poznatkov. Vyvíjajú a overujú nové technológie a technologické postupy. Umožňujú zapojenie inštitúcií a expertov do medzinárodných projektov vedy a výskumu. V oblasti prírodných a technických vied existuje veľa vedeckých špecializácií, oblasti výskumu. Veľmi cenná je spolupráca vedeckých pracovníkov v multidisciplinárnych tímoch a holistický prístup k analýze problémov, návrhu a overovaní riešení. Z hľadiska medzinárodných trendov vedeckého bádania sa ukazuje komplexný prístup NEXUS k pôde – vode – rastlinám a klíme ako základ udržateľných riešení a integrovaného prístupu.         

Experti

Experti majú osobitnú pozíciu, pretože nemusia byť priamo projektanti alebo vedeckí pracovníci. Ich prínosom je odborný prehľad, skúsenosti z fungovania procesov, administratívnych postupov, znalosť terénu, alebo územia. Experti sú častokrát nositeľmi inovácií, tvorcovia verejných politík, garanti riešenia zložitých problémov, či ovládania kľúčových technológií, remesiel a zručností. Expertízu neobmedzujme len na domáce prostredie, ale aj na medzinárodnú spoluprácu a výmenu. Experti sú schopní komunikovať témy v širších súvislostiach, kriticky myslieť, identifikovať bezpečnostné riziká, analyzovať možné scenáre vývoja a predpokladať vývoj v danej oblasti. Adaptácia štruktúry krajiny na zmeny klímy, obnoviteľné zdroje energie, obehová bio-ekonomika, integrovaný manažment dažďových vôd v krajine a udržateľné postupy obhospodarovania pôdy sú unikátnymi priestorom pre uplatnenie Vašej expertízy.            

Študenti

Študenti majú nezastupiteľné miesto v odbornej spolupráci, pretože sa nielen zaúčajú pre uplatnenie v praxi, ale nadobúdajú kľúčové kompetencie a zručnosti na riešenie zložitých problémov a úloh. Študenti majú zároveň unikátne možnosti v rámci učenia sa a vzdelávania  oboznamovať sa s najnovšími technologickými postupmi a informáciami. Majú veľký priestor na spoluprácu so senior expertmi, vedeckými pracovníkmi, učiteľským zborom, so spolužiakmi, s firmami, úradmi a inštitúciami. V rámci pracovných úloh a overovania vlastného tvorivého záujmu odhaľujú svoje silné stránky, nadanie a predpoklady pre uplatnenie. Získavajú prvé pracovné, odborné a profesionálne skúsenosti. Pre študentov a absolventov škôl a univerzít je tento informačný portál veľmi cenným zdrojom informácií a inšpirácie s množstvom príležitostí pre zapojenie sa do spolupráce.       

Aktuality pre odbornú verejnosť

Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej“

V súlade s akčným plánom sa dňa 17. mája 2023 v Hoteli Yasmin v Košiciach uskutoční Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej“ Viac o workshope na tejto linke

Dňa 27. apríla 2023  sa pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča uskutočnilo už šieste zasadnutie Riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS. Táto platforma zoskupujúca odborníkov rezortu pôdohospodárstva je odpoveďou na naliehavú potrebu riešenia klimatickej akcie v kontexte dosiahnutia cieľov Európskej zelenej dohody. MPRV SR, ako gestor rozhodujúcich politík v…

Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework) (ďalej len „model CAF“) je systém komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejnú správu. Model CAF je systém určený pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Model CAF patrí do…

Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach v spoločných administratívnych priestoroch spoločností Valaliky Industrial Park a VOLVO CAR SLOVAKIA uskutočnilo v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. širšie pracovné stretnutie za účasti ŠT MPRV SR M. Kováča za účelom prerokovania prístupu k využitiu ornice a zeminy z výstavby závodu a tiež za účelom prerokovania možnosti využitia…