Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Informácie pre verejnú organizáciu

Informácie pre verejnú organizáciu

Obec, VÚC, štátna správa a ich organizácie

Jednotlivé úrovne verejnej správy zodpovedajú za svoje územie, zverené kompetencie, za tvorbu a implementáciu politík. Organizácie verejnej správy predstavujú dôležité inštitúcie, ktoré zabezpečujú implementáciu politík a zodpovedností verejnej správy. Osobitnú úlohu má miestna  a regionálna samospráva, osobitnú štátna správa.  

Obec predstavuje základnú územnú administratívnu jednotku verejnej správy, miestnu územnú samosprávu. Územie obce je ohraničené zvyčajne jedným katastrálnym územím, niekedy ich je aj viac. Katastrálne územie má presnú hranicu. Svojou výmerou a plochou tvorí konkrétnu časť povodia. Katastrálne územie pozostáva zvyčajne z tisícok menších a väčších parciel, mnohé z nich majú nielen jedného, ale aj množstvo podielových spoluvlastníkov. Katastrálne územie obce je základnou územnou jednotkou pre integrované vodné, pôdne a klimatické plánovanie. Na pôde, na konkrétnej parcele, sa stretávajú všetky enviro-klimatické, sociálne a hospodárske politiky verejnej správy, aj medzinárodného spoločenstva. Každý m2, každý ár a hektár pôdy sa podieľa svojou veľkosťou na poskytovaní produkčných funkcií, ako aj ekosystémových funkcií súčasne. Preto je koordinácia vodného, pôdneho a klimatického plánovania na úrovni obce rozhodujúca, pretože je základná. Obec má nástroje na kontakt a komunikáciu s užívateľmi a vlastníkmi pôdy. A práve aktivita a angažovanosť  majiteľov parciel a užívateľov pôdy rozhodujúcou mierou prispieva k rastu rizík, alebo k ich poklesu a zvyšovaniu klimatickej stability a odolnosti. Obce zodpovedajú za zabezpečenie pitnej vody, čistení komunálnych odpadových vôd, ako aj likvidáciu komunálneho odpadu. Podieľajú sa tiež na prevencii pred povodňami, povodňovej službe a odstraňovaní následkov povodní. Priamo zodpovedajú za územné plánovanie. Komunikujú priamo s občanmi, zodpovedajú tiež za zabezpečenie základnej infraštruktúry.    

Vyššie územné celky (VÚC) z hľadiska pôdy a vody nemajú priame kompetencie. Majú však konkrétne kompetencie a úlohy v rámci územného a regionálneho plánovania. Vyššie územné celky môžu efektívne koordinovať komplexnejšie územné úlohy, medzi ktoré určite patria aj adaptácia na zmeny klímy, energetická politika a podpora rozvoja regiónov, spolupráce miest a obcí, cezhraničná a medzinárodná spolupráca. Koordinácia hodnotenia klimatických rizík spádových regiónov, miest a obcí, koordinácia prípravy a podpora realizácie adaptačných ako aj manažmentových opatrení na zníženie povodňových rizík a rizík sucha na väčšom území sa javí byť na úrovni samosprávneho kraja dôležitou úlohou regionálneho rozvoja. Príkladom takéhoto prístupu je Program obnovy krajiny, ktorý schválil Košický samosprávny kraj v roku 2018, a v následných rokoch ho rozpracoval. Bližšie informácie sú na tejto linke https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/

Štátna správa má rozhodujúce kompetencie, nakoľko zabezpečuje plnenie štátnych politík v rôznych oblastiach, ako aj plnenie medzinárodných záväzkov. Štátna správa a jej inštitúcie rozpracúvajú programové vyhlásenie vlády. V oblasti vody, pôdy a klímy zabezpečujú koordináciu adaptačných opatrení na celoslovenskej úrovni. Tieto záväzky sa premietli do mnohých koncepčných dokumentov, národných programov a implementačných nástrojov. K takým patria:

–          Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmeny klímy

–          HODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody

–          Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

–          Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

–          Stratégia adaptácie SR na zmeny klímy

–          Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku

–          Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035

–          Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030)

Rezortné organizácie zabezpečujú implementáciu rezortných politík, vedu a výskum, kontrolnú, skúšobňu činnosť, povoľovanie stavieb a priemyselných prevádzok, či certifikáciu produktov a vybraných činností. Jedným z dôležitých aspektov úspešnosti plánovania opatrení a tvorby funkčných politik je miera integrácie a medzirezortného prístupu a spolupráce. Rozdelenie kompetencií v rámci verejnej správy je jednou z prirodzených bariér integrovaného prístupu. Osobitne dôležitá je preto dobrá medzirezortná spolupráca. Ak riešime otázky zmien klímy, vody a pôdy kľúčová je spolupráca rezortov MPRV SR, MŽP SR, MH SR, MD SR a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ako aj ďalších. Pre vytvorenie základu medzirezortnej spolupráce je potrebné využiť NEXUS prístup ako východisko spolupráce a komplexnejšie, integrovaného prístupu a plánovania v oblasti pôdy, vody a zmien klímy. Základnou jednotkou integrovaného vodného a plánovania je územie katastrálneho územia obce. Integrovaný prístup sa darí zavádzať pri praktickom a systémovom využívaní zásad integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu.       

Aktuality pre verejné organizácie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je v procese implementácie spoločného rámca hodnotenia.

Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework) (ďalej len „model CAF“) je systém komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejnú správu. Model CAF je systém určený pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Model CAF patrí do…

Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach v spoločných administratívnych priestoroch spoločností Valaliky Industrial Park a VOLVO CAR SLOVAKIA uskutočnilo v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. širšie pracovné stretnutie za účasti ŠT MPRV SR M. Kováča za účelom prerokovania prístupu k využitiu ornice a zeminy z výstavby závodu a tiež za účelom prerokovania možnosti využitia…

24. októbra 2022 sa uskutočnilo on line formou druhé stretnutie Európskeho fóra dotknutých strán European Soil Observatory (EUSO). Fóra, ktoré koordinuje a organizuje Spojené výskumné centrum EÚ (JRC – Joint Research Centre) so sídlom v ISPRA v Taliansku, sa zúčastňujú najvýznamnejší odborníci a inštitúcie na ochranu pôdy. V úvode druhého fóra dňa 24.10.2022 so svojím…

V priestoroch Technického centra České akademie věd sa 7.12.2022 uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná iniciatívou BIOEAST pod záštitou Ministerstva zemědělství České republiky. Podnetom k uskutočneniu konferencie bola príprava druhého Dunajského majáku, ktorý spadá pod Misiu EÚ: Ochrana našich oceánov a vôd do roku 2030. Za hlavný bod programu konferencie možno považovať high-level panelovú diskusiu o potrebách dunajského regiónu. Víziu…