Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Informácie pre investorov

Informácie pre investorov

Zelené investície, uhlíková stopa – investor  

Meniaca sa klíma vyžaduje prijímanie neodkladných opatrení, prehodnocovanie hospodárskych a technologických postupov, monitoring uhlíkovej stopy výroby, prevádzky podnikov a životných cyklov výrobkov. Hospodárska transformácia na uhlíkovú neutralitu (do roku 2050), prijímanie národohospodárskych a medzinárodných hospodárskych opatrení na zastavenie rastu priemerných globálnych teplôt sa týkajú tak firiem, ako aj jednotlivých úrovni verejnej správy a medzinárodných inštitúcií. Medzinárodné štandardy zvyšujú požiadavky na spoločensky a environmentálne zodpovedné podnikanie (ESG). Spresňuje sa kategorizácia investícii a výdavkov do oblasti zelených riešení (Taxonómia EÚ). Súkromný sektor, veľké, stredné, ale aj malé firmy, rovnako aj subjekty verejnej správy, prakticky všetky právnické a fyzické osoby, teda aj občania potrebujú informácie o udržateľných riešeniach, ktoré zásadne riešia najvýznamnejšie enviro-klimatické problémy súčasnosti a civilizácie ako celku. Oblasť zdravia pôdy, využívania pôdy, zmien využívania pôdy a pôdohospodárstva sú kľúčové oblasti hospodárstva, ktoré majú zásadný vplyv na životné prostredie, vodu a klímu.

Pôda predstavuje kľúčovú hraničnú plochu v ekosystémoch krajiny, vrchnú časť pozemkov, ktorá rozhoduje o raste alebo poklese klimatických rizík, ktoré vieme dnes nielen presne zmerať a spočítať, ale aj riadiť a meniť. Pôda je súčasne najväčší rezervoár uhlíka a vody na kontinentoch. Z tohto pohľadu je pôda garantom transformácie na uhlíkovú neutralitu. Adaptácia štruktúry krajiny na zmeny klímy, obnova zdravia pôdy, udržateľné postupy obhospodarovania pôdy a manažmentu dažďových vôd v rozhodujúcej miere a garantovaným spôsobom umožňujú zvyšovať prirodzené záchyty CO2, znižovať prehrievanie krajiny, znižovať riziká povodní a sucha, zabezpečovať obnovu zásob podzemných vôd, podporovať obnovu biodiverzity a ekologickej stability územia.    

Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka zabezpečuje vytváranie silnej bázy užívateľov pozemkov a vlastníkov parciel, ktorí sa podieľajú na prechode na regeneratívne a uhlíkové poľnohospodárstvo, podieľajú sa na prechode z konvenčného poľnohospodárstva na udržateľné potravinové systémy, lesníctvo a obehové bio-hospodárstvo. Podieľajú sa na redukcii rizík povodní a sucha, na ozdravovaní klímy. Tieto postupy vieme odsledovať, podporiť a monitorovať. Certifikačný systém zabezpečuje garanciu uplatňovania dohodnutých udržateľných postupov a riešení, garanciu dosiahnutia výsledkov potvrdenú monitoringom a meraniami.        

Klimatický fond pre pôdu bude partnerom pre sektor firiem a subjektov verejnej správy, ktoré potrebujú zabezpečiť svoj prechod na uhlíkovú neutralitu, hľadajú priestor pre udržateľné riešenia a zelené investície, garantované výsledky. V úvodnej fáze sa činnosť  klimatického fondu pre pôdu štartuje nielen legislatívnym procesom pre jeho etablovanie, ale predovšetkým rozbehnutím certifikačného systému Uhlíková a vodná banka (Carbon and Water Bank) vo svojej úvodnej fáze v roku 2023. Táto úvodná fáza umožňuje firmám participáciu na unikátnom globálnom riešení, ktoré prepája tých, ktorí potrebujú alebo chcú investovať do zelených riešení s tými ktoré vedia tieto zelené riešenia zabezpečiť na garantovanej báze s preukázateľnými a merateľnými výsledkami. Ponúkame firmám účasť na riešeniach podporujúcich merateľné znižovanie klimatických rizík, prirodzené záchyty CO2, ochranu uhlíka v pôde a udržateľné potravinové systémy. Unikátny systém hodnotenia klimatických vplyvov Vašej parcely alebo skupiny Vašich pozemkov a budov, ktorý je súčasťou nášho certifikačného systému, Vám umožní získať dôležitý certifikát, ktorý zmení Váš pohľad na plánovanie a uplatnenie prvkov modrej a zelenej infraštruktúry pri výstavbe, pri obhospodarovaní pozemkov a rozhodovaní o zelených a ESG investíciách. 

Aktuality pre investorov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je v procese implementácie spoločného rámca hodnotenia.

Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework) (ďalej len „model CAF“) je systém komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejnú správu. Model CAF je systém určený pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Model CAF patrí do…

Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach v spoločných administratívnych priestoroch spoločností Valaliky Industrial Park a VOLVO CAR SLOVAKIA uskutočnilo v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. širšie pracovné stretnutie za účasti ŠT MPRV SR M. Kováča za účelom prerokovania prístupu k využitiu ornice a zeminy z výstavby závodu a tiež za účelom prerokovania možnosti využitia…

24. októbra 2022 sa uskutočnilo on line formou druhé stretnutie Európskeho fóra dotknutých strán European Soil Observatory (EUSO). Fóra, ktoré koordinuje a organizuje Spojené výskumné centrum EÚ (JRC – Joint Research Centre) so sídlom v ISPRA v Taliansku, sa zúčastňujú najvýznamnejší odborníci a inštitúcie na ochranu pôdy. V úvode druhého fóra dňa 24.10.2022 so svojím…

Najvyššia potreba dofinancovania je v rámci budovania objektov na odvodnenie lesných ciest, respektíve rekonštrukcie existujúcich vodozádržných zariadení, v rámci hradenia bystrín a strží, či rekultivácie starých zvážnic a starých, nevyužívaných lesných ciest. Ročne odtečie len lesnými cestami okolo 100 miliónov kubických metrov vody, čo je približne tretina obsahu vodnej nádrže Liptovská Mara. Výzvou s celospoločenským dosahom…