Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Informácie pre vlastníka

Informácie pre vlastníka

Užívateľ, vlastník alebo správca pozemku
Katalóg opatrení

Užívatelia, správcovia  a vlastníci pozemkov majú rozhodujúci vplyv na stav pôdy, spôsob jej využitia a zmeny jej využívania. Zmenami využívania pôdy a spôsobom jej obrábania a využívania vplývajú na hydrologické a klimatické parametre krajiny, rovnako aj na biodiverzitu. Pôda je ťažko obnoviteľný prírodný zdroj, tvorí sa veľmi pomaly a dlho. Svoju produkčnú kapacitu, alebo funkcie však dokáže strácať veľmi rýchlo. Pôda tvorí vrchnú časť parciel, pozemkov. Pôda je rozhodujúcim prostredím, ktoré je základom poskytovania ekosystémových služieb krajiny a súčasne aj produkčných úžitkovako aj prostredím, ktoré poskytuje priestor na užívanie za účelom bývania, služieb, výroby či umiestnenia infraštruktúry.

Každý m2 poskytuje tak produkčné, ako aj mimoprodukčné funkcie súčasne. Zmeny využívania pôdy menia distribúciu dažďovej vody, jej vsakovanie a odtokové pomery, menia tiež transformáciu slnečnej energie v krajine, podiel vegetácie v krajine. Preto je dôležité, aby vedel majiteľ, užívateľ či správca pozemku, v akom stave sa nachádza pozemok z hľadiska vplyvov na zmeny klímy, biodiverzitu a hydrológiu povodia. Odpoveď na tieto otázky Vám poskytne certifikačný systém Uhlíková a vodná banka, ktorý vie poskytnúť hodnotenie aktuálneho stavu parcely, pozemku.

Záujmom každého vlastníka či spoluvlastníka parcely, užívateľa parcely či rozľahlej obhospodarovanej pôdy pozostávajúcej zo stoviek parciel je udržať produkčnú kapacitu pôdy, chrániť ju pred degradáciou, prispieť k znižovaniu povodňových rizík a rizík sucha veľkosťou výmery spravovaných plôch. Verejným záujmom je udržanie pôdy v dobrom stave, chrániť pôdu pred degradáciou, zbytočným záberom a pečatením, zabezpečiť dobrú vodozádržnú kapacitu pôdy, udržateľný manažment dažďových vôd. V praxi je tak dôležité udržať rovnováhu tak produkčných ako aj ekosystémových funkcií pôdy a parciel. Potrebné je zabezpečiť starostlivosť o všetky štruktúry a časti krajiny, aby sa jej prírodný potenciál nielen udržal, ale aj zveľaďoval. To je možné pri udržaní dobrej vodozádržnej kapacity pôdy, pri ochrane a zvyšovaní obsahu organického materiálu v pôde, pri dobrej protieróznej ochrane, ako aj zabezpečení dobrého krytia pôdy vegetáciou. Všetky tieto predpoklady prispievajú k obnove zdravia pôdy, znižovaniu rizík povodní a sucha, k dobrej klimatickej odolnosti.

Spôsob ako zosúladiť manažment pôdy, vody a vegetačného krytia pôdy v krajine, jej ochranu a udržateľné využívanie umožňuje certifikačný systém Uhlíková a vodná banka. V rámci tohto systému si užívateľ pôdy môže vytvoriť účet v Uhlíkovej a vodnej banke (certifikačnom systéme), aby mohol naplno využiť podporu z financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Prínosom tohto prístupu bude množstvo synergických efektov, tak v rovine individuálne na úrovni pozemku, ale aj v rovine širších susedských a územných vzťahov v danom úseku krajiny, v spádovej časti obce, v danom povodí.

Na internetovej stránke Klimatický fond pre pôdu získate komplexné informácie o tom, ako zlepšiť starostlivosť o pôdu, ako zlepšiť starostlivosť o štruktúry krajiny, ako obnovovať zásoby podzemných vôd a pôdnej vlahy, ako zlepšovať zdravie pôdy a ako zvyšovať klimatickú odolnosť. Výsledná miera rizík povodní a sucha je sumárom stavu a využívania tisícok individuálnych parciel a spádových plôch v danom úseku povodia. Znižovanie rizík tak začína na každej parcele, ktorá svojím dielom a výmerou prispieva k stabilite, odolnosti, alebo rastu rizík. Každý vlastník a správca parcely, či užívateľ, ktorý môže preukázať užívacie vzťahy k pôde môže vstúpiť so svojou parcelou, svojimi parcelami alebo ich časťou, do certifikačného systému Uhlíková a vodná banka.          

Aktuality pre užívateľa pôdy

V Košiciach sa hovorilo o dobrom využití stiahnutej pôdy z lokality strategickej investície

Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach v spoločných administratívnych priestoroch spoločností Valaliky Industrial Park a VOLVO CAR SLOVAKIA uskutočnilo v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. širšie pracovné stretnutie za účasti ŠT MPRV SR M. Kováča za účelom prerokovania prístupu k využitiu ornice a zeminy z výstavby závodu a tiež za účelom prerokovania možnosti využitia…

24. októbra 2022 sa uskutočnilo on line formou druhé stretnutie Európskeho fóra dotknutých strán European Soil Observatory (EUSO). Fóra, ktoré koordinuje a organizuje Spojené výskumné centrum EÚ (JRC – Joint Research Centre) so sídlom v ISPRA v Taliansku, sa zúčastňujú najvýznamnejší odborníci a inštitúcie na ochranu pôdy. V úvode druhého fóra dňa 24.10.2022 so svojím…

Najvyššia potreba dofinancovania je v rámci budovania objektov na odvodnenie lesných ciest, respektíve rekonštrukcie existujúcich vodozádržných zariadení, v rámci hradenia bystrín a strží, či rekultivácie starých zvážnic a starých, nevyužívaných lesných ciest. Ročne odtečie len lesnými cestami okolo 100 miliónov kubických metrov vody, čo je približne tretina obsahu vodnej nádrže Liptovská Mara. Výzvou s celospoločenským dosahom…

Odhadované náklady na jednotlivé opatrenia, ktoré by ministerstvo chcelo realizovať najneskôr do roku 2035, sa pohybujú v stovkách miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce do niekoľkých rokov posilniť a zefektívniť úlohu vodozádržných opatrení, prírode blízkych riešení a agrolesníckych postupov v rámci rozvoja poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka na Slovensku. Vyplýva to z dokumentu „Vízia spoločných postupov pri budovaní…